Vedtekter for VINKLUBBEN DRUEN. Oppdatert etter årsmøtet 7/4-2022
Stiftet 3. desember 1990.

§1 
Klubbens navn er «VINKLUBBEN DRUEN».

Den har som formål å øke og stimulere medlemmenes kunnskaper om vin, og å spre kunnskap om vin og vinkultur lokalt.

§2 
Søknad om medlemskap må anbefales av 2 av klubbens medlemmer, og avgjøres av styret. Eventuelle avslag kan ankes inn for årsmøtet.
Klubbens medlemstall begrenses til ca. 90 medlemmer. Med ca. menes +/- 1 (enkeltperson/par) dvs. begrenset til 91 medlemmer. Bare enkeltpersoner kan være medlemmer i klubben.

§3 
Styret skal forestå klubbens drift og innkalle til klubbens årsmøte.
Klubben arrangerer månedlige møter for medlemmene. Etter vedtak kan enkelte møter også arrangeres som åpne møter hvor medlemmene inviterer utenforstående med.
For hvert halvår lager styret en oversikt over planlagte møter. Møtene delfinansieres ved at det tas vinpenger på hvert møte.

§4 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. Nye medlemmer som opptas etter 01.09 skal betale halv kontingent i opptaksåret. Hvis ikke kontingenten er betalt innen én måned etter forfall har styret anledning til å stryke medlemskapet. Det samme gjelder dersom nye medlemmer ikke har møtt på noen av klubbens møter i løpet av det første året etter opptak.

§5 
Årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned.
Saker som skal behandles må være styret i hende innen fire uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

 • Styrets årsberetning
 • Styrets regnskap
 • Fastsette kontingent
 • Budsjett
 • Saker fremmet av styret eller enkeltmedlem
 • Valg av:
  • Formann
  • 4 styremedlemmer
  • 2 medlemmer til reisekomité
  • Revisor
  • 2 medlemmer til valgkomité

Styremedlemmene velges for en periode på to år, de øvrige for ett år.
Styret konstituerer seg selv.
For endringer i klubbens vedtekter kreves 2/3 av de fremmøtte stemmer.

§6 
Klubbens signatur innehas av styrets leder og sekretær i fellesskap.
Klubbens kasserer har prokura.

Revisjonshistorie etter 2010:

Dato § Endringen gjelder
4/2-2010 4 Medlemskap strykes v manglende betaling/manglende oppmøte
3/2-2011 6 Tilføyelse vedrørende signatur og prokura
2/2-2012 4 Halv kontingent første år for medlemmer som opptas etter 1/9
5/2-2015 2 og 5 Medlemstall økes til 85. §5: Reisekomité skal velges på årsmøtet
7/4-2022 2 Antall medlemmer økes til ca. 90, +/- 1 ved ektefelle/samboer